تصویر fghassemi

فاطمه قاسمی

استادیار
سایت شخصی: http://fghassemi.adhoc.ir
شماره تماس: 61114995
اتاق: ساختمان جدید، 611
پست الکترونیکی: fghassemi [AT] ece.ut.ac.ir