تصویر asadpour

مسعود اسدپور

استادیار
شماره تماس: 61114951
اتاق: ساختمان جدید، 720
پست الکترونیکی: asadpour [AT] ut.ac.ir
حوزه پژوهش: شبکه های اجتماعی، شبکه های پیچیده، ربات های ماژولار، یادگیری ماشین، تعامل انسان-ربات
بیوگرافی:

 

- تحصیلات:

 

پسادکترا، رباتهای ماژولار، دانشگاه صنعتی لوزان (EPFL) سوییس، 1386-1385

دکتری، یادگیری ماشین و رباتیک جمعی، دانشگاه صنعتی لوزان (EPFL)، سوئیس، 1385-1381

کارشناسی ارشد، هوش ماشین و رباتیک، دانشگاه تهران، ایران، 1379-1377

کارشناسی، مهندسی کامپیوتر نرم افزار، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، 1376- 1372

 

 

- مقالات:

 

ژورنال:

 

 

 • M. Dehghani, A. Shakery, M. Asadpour, A. Koushkestani,, "A Learning Approach for Email Conversation Thread Reconstruction", Journal of Information Science,SAGE Pub, 2013.

 • R. Badie, A. Aleahmad, M. Asadpour, M. Rahgozar, "An efficient agent-based algorithm for overlapping community detection using nodes closeness", Physica A, Elsevier, 2013.

 • S.A. Tabrizi, A. Shakery, M. Asadpour, M. Abbasi, M.A. Tavallaie, "Personalized PageRank Clustering: A Graph Clustering Algorithm Based on Random Walk", Physica A, Elsevier, 2013.

 • M. Farmani, H. Moradi, S.M.M. Dehghan, M. Asadpour, “The Modified Hilbert path for mobile beacon based localization in wireless sensor networks”, Transactions of the Institute of Measurement and Control, SAGE Pub, 2013.

 • A. Balali, H. Faili, M. Asadpour, and M. Dehghani, "A Supervised Approach for Reconstructing Thread Structure in Comments on Blogs and Online News Agencies", Mexican journal of Computación y Sistemas [CyS], Mexican National Institute of Technology, 2013.

 • S.A. Moradi, H. Moradi, and M. Asadpour, "Using Sub Skills to Model and Estimate Final Skill Level", Int. Journal of Engineering Pedagogy (iJEP), Vol.3, No.2, pp.48-54, 2013.

 • K. Golestan, M. Asadpour, H. Moradi, "A New Graph Signature Calculation Method Based on Power Centrality for Modular Robots", Springer Tracts in Advanced Robotics, pp.505-516, 2013.

 • A. Asiaee Taheri, M. Afshar, M. Asadpour, "Influence Maximization for Informed Agents in Collective Behavior", Springer Tracts in Advanced Robotics, pp. 389-402, 2013.

 • M.Afshar, M.Asadpour, "Opinion formation by informed agents", Journal of Artificial Societies and Social Simulation, vol.13, No.4, 2010.

 • S. Garnier, J. Gautrais, M. Asadpour, C. Jost, G. Theraulaz, “Self-Organized Aggregation Triggers Collective Decision Making in a Group of Cockroach-Like Robots”, Adaptive Behavior, SAGE Pub, vol.17, No.2, pp.109-133, 2009

 • A. Imanipour, M.N. Ahmadabadi, B.N. Araabi, M. Asadpour, R. Siegwart, A. Zaerpour, “A Behavioral Approach to Estimate Area of Expertise for Cooperative Q-Learning: A Self Referenced Strategy”, ISICE (lranian Society of lnstrument & Control Engineers) journal of Control, Vol.2, No.2, pp.8-24, Winter 2009.

 • S. Garnier, C. Jost, J. Gautrais, M. Asadpour, G. Caprari, R. Jeanson, A. Grimal, G. Theraulaz, “The Embodiment of Cockroach Aggregation Behavior in a Group of Micro-robots,” Artificial Life, MIT Press, Vol. 14, No. 4: 387–408, Fall 2008.

 • J. Halloy, G. Sempo, G. Caprari, C. Rivault, M. Asadpour, F. Tache, I. Said, V. Durier, S. Canonge, J.M. Ame, C. Detrain, N. Correll, A. Martinoli, F. Mondada, R. Siegwart & J.L. Deneubourg, “Social Integration of Robots into Groups of Cockroaches to Control Self-Organized Choices”, Science, Vol.318, No.5853, pp.1155-1158, 2007.

 • M. Asadpour, F. Tâche, G. Caprari, W. Karlen, and R. Siegwart, “Robot-Animal Interaction: Perception and Behavior of InsBot,” International Journal of Advanced Robotics Systems, INTECH Open Pub, Vol.3, No.2, pp.93-98, June 2006.

 • M. Asadpour, R. Siegwart, “Compact Q-Learning Optimized for Micro-robots with Processing and Memory Constraints,” Journal of Robotics and Autonomous Systems, Elsevier, Vol.48, No.1, pp.49-61, Aug. 2004.
 • M.N. Ahmadabadi, M. Asadpour, “Expertness Based Cooperative Q-Learning,” IEEE Transaction on Systems, Man and Cybernetics, Vol.32, No.1, pp.66-76, Feb. 2002.
 • M.N. Ahmadabadi, M. Asadpour, E. Nakano, “Cooperative Q-learning: The Knowledge Sharing Issue,” journal of Advanced Robotics, Vol.15, No.8, pp.815-832, Nov. 2001.

 

 

3- کنفرانس:

 

 • A. Balali, H. Faili, M. Asadpour, and M. Dehghani, "A Supervised Approach for Reconstructing Thread Structure in Comments on Blogs and Online News Agencies", Proc. of the 14th Int. Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistics [CICLING], 2013.
 • A.Balali, A. Rajabi, S. Ghassemi, M. Asadpour, H. Feili, “Content Diffusion Prediction in Social Networks”, 5th Conference on Information and Knowledge Technology [IKT], Shiraz, Iran, 2013.
 • S. Arabyarmohamady, H. Moradi, M. Asadpour, "A Coding Style-based Plagiarism Detection", Proc. of the IEEE Int. Conf. on Interactive Mobile and Computer Aided Learning [IMCL], pp.180-186, 2012.
 • S.A. Moradi, H. Moradi, M. Asadpour, "1-NN Based Approach for Skill Level Estimation", Proc. of the IEEE Int. Conf. on Interactive Mobile and Computer Aided Learning [IMCL], pp.192-196, 2012.
 • B. Ghaderi, H. Moradi, M. Asadpour, "Using a Computer Game for Assessing Visual Memory of Children", IEEE Int. Conf. on Technology Enhanced Education [ICTEE], Amritapuri, Inidia, 2012.
 • M. Tavakol, M.N. Ahmadabadi, M. Mirian, and M. Asadpour,"A Distributed Q-Learning Approach for Variable Attention to Multiple Critics", Proc. Int. Conf. on Neural Information Processing [ICONIP], Part III, LNCS 7665, pp.244–251, 2012.
 • M. Dehghani, M. Asadpour, A. Shakery, "An Evolutionary-Based Method for Reconstructing Conversation Threads in Email Corpora", Proc. of the 2012 IEEE/ACM Int. Conf. on Advances in Social Networks Analysis and Mining [ASONAM], p.1132-1137, 2012.
 • H. Raei, N. Yazdani, M. Asadpour, A New Algorithm for Positive Influence Dominating Set in Social Networks, Proc. of the 2012 IEEE/ACM Int. Conf. on Advances in Social Networks Analysis and Mining [ASONAM], p.253-257, 2012
 • S.A. Tabatabei, M. Asadpour, "Study of Influential Trends, Communities, and Websites on the Post- Election Events of Iranian Presidential Election in Twitter,The 1st IEEE/ACM International Workshop on Multi-agent Systems and Social Networks, IEEE/ACM Int. Conf. on Advances in Social Networks Analysis and Mining [ASONAM], Turkey, 2012
 • M. Farmani, H. Moradi, M. Asadpour, "A Hybrid Localization Approach in Wireless Sensor Networks using a Mobile Beacon and Inter-node Communication", Proc. of the 2012 IEEE Int. Conf. on Cyber Technology in Automation, Control and Intelligent Systems, Bangkok, Thailand, p.269-274, 2012.
 • K. Ketabchi, M. Asadpour, A. Tabatabaei, "Mutual Influence of Twitter and Postelection Events of Iranian Presidential Election", Int. Conf. on Applications of Social Network Analysis [ASNA], Zurich, Switzerland, 2011.
 • M.A. Nasseri, M. Asadpour, " Control of Flocking Behavior Using Informed Agents: An Experimental study", IEEE Swarm Intelligence Symposium, Paris, 2011.
 • K. Golestan, M. Asadpour, H. Moradi, "A New Graph Signature Calculation Method Based on Power Centrality for Modular Robots", 10th Int. Symposium on Distributed Autonomous Robotics Systems [DARS], Switzerland, 2010.
 • A. Asiaee Taheri, M. Afshar, M. Asadpour, "Influence Maximization for Informed Agents in Collective Behavior", 10th Int. Symposium on Distributed Autonomous Robotics Systems [DARS], Switzerland, 2010.
 • H. Bashashati Saghezchi, M. Asadpour, "Multivariate Decision Tree Function Approximation for Reinforcement Learning", 17th Int. Conf. on Neural Information Processing [ICONIP], Lecture Notes in Computer Science, 2010, Volume 6443/2010, 687-694.
 • N. Fatehi, M. Asadpour, A. Akbarimajd, and L. Majdi, “A Learning Approach to Optimize Walking Cycle of a Passivity-based Biped Robot”, 11th IEEE Int. Conf. on Control, Automation, Robotics and Vision [ICARCV], 2010.
 • N. Fatehi, A. Akbarimajd, and M. Asadpour,"ZMP Analysis for Dynamic Walking of a Passivity-based Biped Robot with Flat Feet", Int. Conf. on Control, Automation and Systems [ICCAS], 2010.
 • M. Abachizadeh,S. Soheili, and M. Asadpour, Motion Analysis of a flapping mechanism using geometrical parameters, 18th Int. Conf. on Mechanical Engineering [ISME], (Tehran, Iran), 2010.
 • M. Asadpour, M.H. Zokaei Ashtiani, A. Sproewitz, and A.J. Ijspeert, “Graph Signature for Self-Reconfiguration Planning of Modules with Symmetry,” IEEE/RSJ Conf. on Intelligent Robots and Systems [IROS], 2009.
 • M. Asadpour, A. Sproewitz, A. Billard, P. Dillenbourg, and A.J. Ijspeert, “Graph Signature for Self-Reconfiguration Planning,” in Proc. of the IEEE/RSJ Conf. on Intelligent Robots and Systems [IROS], pp.863-869, Nov. 2008.
 • A. Sproewitz, M. Asadpour, A. Billard, P. Dillenbourg and A.J. Ijspeert. “Roombots—Modular Robots for Adaptive Furniture,” Workshop on Self-Reconfigurable Robots, IEEE/RSJ Conf. on Intelligent Robots and Systems [IROS], Nov. 2008.
 • A. Sproewitz, R. Moeckel, J. Maye, M. Asadpour and A.J. Ijspeert, “Locomotion in Modular Robots based on Central Pattern Generators,” fourth Symposium on Adaptive Motion of Animals and Machines [AMAM], June 2008, poster.
 • A. Sproewitz, M. Asadpour, Y. Bourquin, and A.J. Ijspeert, “An active connection mechanism for modular self-reconfigurable robotic systems based on physical latching,” IEEE Int. Conf. on Robotics and Automation [ICRA], May 2008.
 • A. Sproewitz, R. Moeckel, J. Maye, M. Asadpour, and A.J. Ijspeert. “Adaptive locomotion control in modular robotics”, Workshop on Self-Reconfigurable Robots/Systems and Applications, IEEE/RSJ Conf. on Intelligent Robots and Systems [IROS],pp.81-84, Nov. 2007.
 • M. Asadpour, M. N. Ahmadabadi, and R. Siegwart, “Heterogeneous and hierarchical cooperative learning via combining decision trees,” in Proc. of the IEEE/RSJ Conf. on Intelligent Robots and Systems [IROS], (Beijing, China), Oct. 2006.
 • M. N. Ahmadabadi, A. Imanipour, B. N. Araabi, M. Asadpour, and R. Siegwart, “Knowledge based extraction of area of expertise for cooperation in learning,” in Proc. of the IEEE/RSJ Conf. on Intelligent Robots and Systems [IROS], (Beijing, China), Oct. 2006.
 • M. Asadpour, M. N. Ahmadabadi, and R. Siegwart, “Reduction of learning time for robots using automatic state abstraction,” in Proc. of the First European Symposium on Robotics [EUROS] (H. Christensen, ed.), vol. 22 of Springer Tracts in Advanced Robotics, (Palermo, Italy), pp. 79–92, Springer-Verlag, Mar. 2006.
 • I. Riachi, M. Asadpour, and R. Siegwart, “Cooperative learning for very long learning tasks: A society inspired approach to persistence of knowledge,” in European Conf. on Machine Learning [ECML], Cooperative Multi-Agent Learning workshop, (Porto, Portugal), 2005.
 • M. Asadpour, F. Tâche, G. Caprari, W. Karlen, and R. Siegwart, “Robot-animal interaction: Perception and behavior of insbot,” in Conceptual Modeling and Simulation Conf. [CMS], (Marseille,France), 2005.
 • F. Tâche, M. Asadpour, G. Caprari, W. Karlen, and R. Siegwart, “Perception and behavior of insbot : Robot-animal interaction issues,” in IEEE Conf. on Robotics and Biomimetics [ROBIO], (Hong Kong), 2005.
 • S. Garnier, C. Jost, R. Jeanson, J. Gautrais, M. Asadpour, G. Caprari, and G. Theraulaz, “Collective decision-making by a group of cockroach-like robots,” in Proc. of the IEEE Swarm Intelligence Symposium, (Pasadena, CA), Jun. 2005. (student paper award)
 • S. Garnier, C. Jost, R. Jeanson, J. Gautrais, M. Asadpour, G. Caprari, and G. Theraulaz, “Aggregation behaviour as a source of collective decision in a group of cockroach-like robots,” in Proc. of the 8th European Conf. on Artificial Life [ECAL] (M. Capcarrere, ed.), vol. 3630 of Lecture Notes in Artificial Intelligence, (Canterbury, Kent, UK), pp. 169–178, Springer-Verlag, September 2005.
 • C. Jost, S. Garnier, R. Jeanson, M. Asadpour, J. Gautrais, and G. Theraulaz, “The embodiment of cockroach behaviour in a micro-robot,” in Proc. of the 35th Int. Symposium on Robotics, (Paris, France), Mar. 2004.
 • M. Asadpour and R. Siegwart, “Compact Q-learning for micro-robots,” in Proc. of the first European Conf. on Mobile Robots [ECMR], (Poland), 2003. (selected for special issue)
 • Mohammad Ali Abbasi, M.N. Ahmadabadi, M. Asadpour, “A study on effects of reward distribution on learning of a team of distributed agents,” The 7th Iranian Computer Society Conf., 2002 (in Persian)
 • M.N. Ahmadabadi, M. Asadpour, S.H. Khodaabakhsh, and E. Nakano, “Expertness measuring in cooperative learning,” in Proc. of IEEE/RSJ Int. Conf. on Intelligent Robots and Systems [IROS], vol. 3, pp. 2261–2267, 2000. (selected for special issue)
 • M. Asadpour, and M.N. Ahmadabadi, “Weighted Strategy Sharing: A New Multi-Agent Cooperative Learning Method Based on Expertness Measuring,” 8th Iranian Conf. on Electrical Engineering, Isfahan, Iran, Mar. 2000 (in Persian)
 • H. Khodaabakhsh, M. Asadpour, M.N. Ahmadabadi, “Cooperative Learning in Object Pushing,” The 1st Iranian Symposium on Intelligent Systems, Tehran, Iran, 2000 (in Persian)
 

4- مقالات بیشتر

 

 

 

- پروژه و تحقیق:

 

 

 

- فعالیتهای حرفه ای:

 

 

- سخنرانیها:

 

 

 

- جوایز و افتخارات علمی:

 

 • بهترین مقاله، Swarm Intelligence Symposium، Pasadena CA، 1384
 • پژوهشگر برتر دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1379
 • رتبه اول رشته هوش ماشین و رباتیک، دانشگاه تهران، 1379
 • عضو تیم قهرمان در اولین دوره مسابقات رباتیک ایران، 1378
 • رتبه دوم رشته مهندسی کامپیوتر نرم افزار، دانشگاه صنعتی شریف، 1376